Създайте свой запис на заповед тук

Какво е записът на заповед

Той е ценна книга.  Издателят на записа обещава на друга страна, че ще й плати определена сума в определен срок без допълнителни условия и доказателства.  Исторически това е давало сигурност, че обещаната сума ще бъде платена от издателя при предявяване на оригиналния документ.  

И днес все още се използва в бизнеса. Търговците си гарантират един на друг, че ще си платят или че ще изпълнят други обещани задължения.  Често се използва вместо банкова гаранция или депозит в пари.  

Ефективно платежно средство ли е?

Понастоящем записът на заповед не е напълно автоматично платежно средство.  Има улеснена съдебна процедура да се поиска плащане, ако издателят е отказал.  Платецът обаче може да предяви доказателства, че задължението му да плати е отпаднало.  Или че вече е платил.  Това означава, че търсещият плащане отново може да се наложи да води пълен съдебен иск срещу длъжника.  

Да го използваме ли?

Все още записът на заповед е добра търговска практика.  Използва се често и най-малкото доказва, че едно лице се е задължило да плати определена сума на друго.  Препоръчваме да опишете в основния договор ясно защо се издава записът на заповед и кога може да се предяви за плащане.  Добре написаните запис на заповед и основен договор дават голяма сигурност на страните, че ще могат да получат обещаното им.  

Създайте свой запис на заповед чрез системата ни за автоматични договори

Свържете се с нас, ако искате да автоматизираме договорите Ви

Visiaw LegalTech is powered by:

RegulApp

Legito