През 2023 г. бяха планувани редица изменения на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  Много от тях целяха за да се въведат отдавна забавени изискваният на ВЕИ Директивата (Директива (EС) 2018/2001 на Европейския парламент и Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници).

Други изменения бяха част от законодателния план по Плана за възстановяване и развитие.  

След дълги обществени обсъждания и законодателни работни групи, на 13 октомври 2023 г. бяха публикувани измененията и допълненията на ЗЕВИ.  Долу са обобщени основните теми по новите регулации.  

Геотермалната енергия

Геотермалната енергия има основно значение за енергийната ефективност и чистата енергия в новите политики на ЕС. И преди промените ЗЕВИ изискваше при изграждане на нови или реконструкция на стари сгради да се въвеждат ВЕИ инсталации, които покриват най-малко 15% от нужната енергия за отопление и охлаждане.

С промените ЗЕВИ въвежда цялостна законодателна рамка за регулиране на инвестиционния процес в малки и големи геотермални проекти в България. Въведени са промени в ЗЕВИ, Закона за водите, Закона за подземните богатства, както и в Закона за устройство на териториите. В изброената нормативна база са разписани правила относно правото на използване на геотермални ресурси, изисквания за издаване на разрешителни, както и случаите в които такива не са необходими.

Какво е въведено сега, накратко:

  • Дълбоката геотермална енергия вече се регулира по един и същ режим, независимо дали се намира в скали или флуиди (води и други) под повърхността на земята. Приложимият режим е по Закона за подземните богатства.
  • Дълбоката геотермална енергия е определена като минерален ресурс (подземно богатство).
  • Подземните води и минералните води ще бъдат под режима на защита, запазване и приоритетно използване, както са били регулирани допреди в Закона за водите. Но възможността за използване на тяхната геотермална енергия ще бъде подчинена на разрешенията и концесиите по Закона за подземните богатства.
  • Няма да е необходимо да се следват двойни процедури при получаване на права за геотермални ресурси; всички разрешения ще бъдат издавани от един орган - министъра на енергетиката; като същевременно се спазват принципите за опазване и устойчиво използване на подземните води и земната кора чрез координиране с органите по Закона за водите.
  • Инвеститор, който е отделил разходи за търсене и изследване на дълбоки геотермални ресурси, ще има запазени права за използване на установените геотермални ресурси. Подобно на други подземни богатства.
  • Гражданите и бизнесът ще могат да използват плитки геотермални ресурси (до 200 метра дълбочина) за собствено ползване в своите имоти свободно без непропорционални такси и административни тежести.

Все още има огромна необходимост от актуализация на редица основни технически наредби.

Биогорива

Биогоривата имат значима роля в прехода към по-устойчиви енергийни системи, затова и задължителният минимален дял на възобновяема енергия в транспорта се увеличава през годините. Съгласно новите разпоредби в ЗЕВИ потреблението на биогорива от ново поколение и биогаз за транспорта от суровини тип "А" трябва да достигне 1% през 2025 г. и 3,5% през 2030 г..

От 1 септември 2024 г., лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, трябва да предлагат дизелово гориво, съдържащо поне 6% биодизел, като поне 2% от този биодизел трябва да бъде биогориво от ново поколение, произведено от суровини от тип "А". От 1 март 2025 г., бензинът трябва да съдържа минимум 9% биоетанол, произведен от биомаса, като поне 1% от биоетанола трябва да бъде биогориво от ново поколение, произведено от суровини от тип "А".

С измененията в ЗЕВИ възникват ограничения по отношение на участието на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от храни и фуражни култури. Когато се изчислява общото потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта, има изискване този вид горива да не представляват повече от един процент от общото потребление през 2020 г. Освен това, техният дял не може да превишава 7% от общото потребление на енергия в пътния и железопътния транспорт.

Приоритетни зони за развитие на обекти за производство на вятърна електрическа енергия

ЗЕВИ предвижда създаване на План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.

Тези зони се определят като области, в които производството на електроенергия от вятър не се предвижда да оказва значително въздействие върху околната среда, като се вземат предвид специфичните характеристики на съответната зона. ****При определянето на зоните с приоритет се разглеждат изкуствени и застроени площи, като например покриви на сгради, области със съществуваща транспортна инфраструктура, паркинги, места за отпадъци, промишлени райони, индустриални паркове, кариери, изкуствени водни басейни и резервоари, урбанизирани територии, нарушени терени, както и земи с ниско качество, които не могат да се използват за селското стопанство.

Наименованието на Плана за определяне на приоритетните зони предвижда, че тези приоритетни зони са предвидени за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия, въпреки че изискването на европейското законодателство беше да се планират такива закони за всички ВЕИ технологии.

Планът за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия се разработва от Министъра на околната среда и водите съвместно с Министъра на енергетиката, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на транспорта и съобщенията и Министъра на земеделието и храните. При разработването се извършва отчитане на дела на енергията от възобновяеми източници в общото крайно потребление на енергия, и планираните мощности за производство на електрическа енергия, потенциала за производство на електрическа енергия от вятърна енергия, прогнозираното потребление на електрическа енергия, планираното развитие на електропреносната мрежа, както и екологичната чувствителност на зоните.

В плана се предвиждат и мерки с които да се избегнат или значително да бъдат намалени отрицателните въздействия върху околната среда, включващи картографиране на чувствителните области за дивата флора и фауна, изключват се определени защитени територии и зони, установените миграционни маршрути на птици, горски и трайно затревени територии, определени морски територии, в които производството на електроенергия би оказало негативно въздействие, както и други чувствителни зони. Също се определят смекчаващи мерки, с които значително да се намалят отрицателните въздействия върху околната среда, при изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници.

Планът за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия подлежи на екологична оценка и оценка за съвместимост, като тези оценки, заедно с всички необходими административни процедури, свързани с изграждането, реконструкцията и въвеждането в експлоатация на обектите за производство на енергия от възобновяеми източници подлежат на издаване в срок до една година.

Центровете за административно обслужване

Административните центрове за обслужване трябва да се създават към всяка община.

Те трябва да предоставят на потребителите на административни услуги информация и да организират процедурите, свързани с изграждането на обекти и инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Към тези центрове ще се подават и исканията за издаване на разрешения за строеж, разрешения за ползване и удостоверения за въвеждане в експлоатация на енергийни обекти. Други задължения на административните центрове включват информиране на оператора на съответната преносна или електроразпределителна мрежа относно издадените разрешения и предоставяне на необходимите документи, както и създаване на графици за изграждане на заявените обекти, чрез кординиране на проектите между заявителя, компетентните органи и оператора на съответната мрежа.

Предвиден е краен срок до средата на месец февруари 2024 г, в който кметовете на общините следва да осигурят организацията на дейността на центровете за административно обслужване. Целта на административните центрове е да улеснят процесите и да предоставят помощ на гражданите и предприятията, като им предоставят насоки за осъществяването на енергийни проекти. Ефективното функциониране на тези центрове може да бъде от съществено значение за насърчаване развитието на възобновяемата енергия.

Облекчени процедури за присъединяване на ВЕИ проекти

Не на последно място, ЗЕВИ предвижда и облекчени процедури за присъединяване на нови централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Предвидено е, че всички процедури по разрешаване на строителството и одобряване на условията за присъединяване не трябва да отнема повече от една година. За целта, междинните срокове по приложимите процедури с мрежовите оператори са съкратени.

Промените в ЗЕВИ включват и облекчени условия при модернизация на съществуващи обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. При увеличение на общата инсталирана мощност с не повече от 50% на обекта, операторите на електрическите мрежи трябва да разгледат с предимство исканията за присъединяване. При такива случаи, становище за присъединяване се издава в едномесечен срок, без сключване на предварителен договор. Договор за присъединяване се сключва в 15-дневен срок след получаване на разрешение за строеж. Присъединяването се извършва чрез съществуващите присъединителни съоръжения на обекта, ако технически е възможно.

Свържете се с нас за повече информация